Regulamin obiektu

REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWEGO "AZALIA" w Szczawnie-Zdroju

W oparciu o art.18 a ust.3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.2135 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) wprowadza się Regulamin Porządkowy Sanatorium Uzdrowiskowego "AZALIA" w Szczawnie-Zdroju.

Art. 1
Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Art. 2
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.
Art. 3
 • Do bezpłatnych świadczeń upoważnieni są ubezpieczeni posiadający skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poświadczone przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wyłącznie w zakresie świadczeń określonych umową.
 • Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli skierowanie to jest wymagane, lub nie objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia opłaca ubezpieczony.
Art. 4
Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim zarejestrowaniu ubezpieczonego.
Art. 5
 • Świadczenia zdrowotne wykonuje się, o ile przepisy szczegółowe nie mówią inaczej:
  • w kolejności zgłaszania się pacjentów,
  • wg harmonogramu / planu zajęć o ile świadczenia wymagają ich wcześniejszego zaplanowania,
  • dopuszcza się możliwość zmiany kolejności przyjmowanych pacjentów, gdy konieczność taka wynika ze stanu zdrowia pacjenta.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są bezzwłocznie, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu opieki zdrowotnej potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Art. 6
Osoba uprawniona do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 3 obowiązana jest do posiadania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli skierowanie takie jest wymagane oraz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Art. 7
Niniejszy Regulamin nie narusza praw pacjenta określonych w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami). Prawa pacjenta są udostępnione w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Art. 8
Wprowadza się:

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Kuracjusz (pacjent) przybywający na leczenie winien posiadać ze sobą wydane przez uprawnione instytucje imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, legitymację ubezpieczeniową, dowód osobisty z numerem PESEL lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Dyżurce pielęgniarskiej. Pielęgniarka kieruje kuracjusza do właściwego obiektu leczniczego celem zakwaterowania oraz do punktu żywienia. Pracownik administracji inkasuje opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją kuracjusz kwateruje się. Zakład nie ma obowiązku dokonywania rezerwacji miejsc, w tym także wspólnego kwaterowania małżonków posiadających skierowania z NFZ.
 • Pobyt na kuracji rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia określonego na skierowaniu, a kończy ostatniego dnia o godzinie 12.00 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28-08-2009 ww. godziny obowiązują od 01-01-2010). Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd może mieć miejsce po uprzednim uzgodnieniu z Pielęgniarką oddziałową i po wniesieniu opłat zgodnie z cennikiem.
 • Przedłużenie okresu leczenia może mieć miejsce w przypadkach medycznie uzasadnionych i zgodnie z zasadami określonymi przez instytucję kierującą.
 • Kuracjusz obowiązany jest stosować się do wszystkich wskazań leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.
 • Kuracjuszowi nie wolno przyjmować leków bądź innych substancji ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza uzdrowiskowego. Zamiana lub odstępowanie przepisu leczniczego na zabiegi jest zabronione.
 • Kuracjusze winni zgłaszać się w wyznaczonym czasie na badania lekarskie i zabiegi. W wypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie wezwać pielęgniarkę dyżurną.
 • W porze obchodów lekarskich i pielęgniarskich kuracjusze winni przebywać w przeznaczonych dla nich pokojach.
 • Kuracjuszom nie wolno żądać od personelu usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnowaniem.
 • Od godziny 22.00 do 6.00 rano obowiązuje bezwzględna cisza nocna. W tym czasie kuracjusze winni przebywać w swoich pokojach.
 • Zabrania się samowolnego opuszczania Sanatorium w okresie leczenia i rehabilitacji. W wyjątkowych wypadkach może mieć to miejsce za zgodą lekarza dyżurnego. Instytucja kierująca pacjenta na leczenie będzie powiadamiana o powyższym jak również o wszelkich nieprawidłowych zachowaniach.
 • W sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz (pacjent) otrzymuje następujące świadczenia zdrowotne:
  • wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu,
  • kontrolne badanie lekarskie minimum 1 w trakcie pobytu oraz badanie końcowe na 24 godziny przed wypisaniem z zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
  • ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego,
  • ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego,
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału,
  • codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie,
  • uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki,
  • ewentualne zastosowanie, na zlecenie lekarza, dodatkowych odpłatnych zabiegów przyrodoleczniczych lub fizykalnych o mniejszej intensywności bodźcowania i niezwiązanych bezpośrednio z leczeniem schorzenia stanowiącego podstawę do skierowania na leczenie uzdrowiskowe, w ilości uzgodnionej przez pacjenta z lekarzem prowadzącym, w zależności od stanu zdrowia i potrzeb, oraz od możliwości finansowych pacjenta (z wpisaniem woli pacjenta do dokumentacji medycznej),
  • dieta zależna od stanu zdrowia pacjenta i wskazań lekarskich,
  • czas trwania leczenia wynika z zawartych umów.
 • W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn leżących po stronie kuracjusza, ponosi on odpłatność (ustaloną zarządzeniem wewnętrznym przez Prezesa Spółki SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE) za pełne doby, o które pobyt został skrócony.
 • W dziale rehabilitacji:
  • zabiegi wydawane są wg karty zabiegowej z Przepisu Lekarskiego,
  • kuracjusza (pacjenta) obowiązuje punktualne przybycie na zabieg, spóźnienie może oznaczać utratę zabiegu,
  • kuracjusz (pacjent) winien posiadać ręcznik,
  • przed przystąpieniem do zabiegu wodnego kuracjusz (pacjent) winien oddać mocz,
  • bez wezwania przez obsługę nie wolno wchodzić do kabin zabiegowych,
  • nie brać kąpieli zabiegowych, gdy jest się bardzo zmęczonym, zgrzanym, w trakcie zachorowania lub infekcji,
  • przed zabiegiem wodnym należy wziąć zwykłą kąpiel,
  • nie przedłużać samowolnie czasu trwania kąpieli, ani nie zmieniać zaordynowanej ciepłoty,
  • nie zanurzać całego ciała w kąpieli. Kąpiel lecznicza powinna sięgać mniej więcej do okolicy serca osoby kąpiącej się,
  • w kąpieli solankowej w wannie należy poruszać się i rozcierać chore miejsca, w kąpieli kwasowęglowej zachowywać się spokojnie,
  • w kąpieli nie wolno drzemać ani spać.
 • Na sali gimnastycznej obowiązuje:
  • posiadanie stroju gimnastycznego i obuwia sportowego,
  • posiadanie własnego ręcznika,
  • nie korzystanie z gimnastyki leczniczej w stanie zmęczenia lub zdenerwowania,
  • w przypadku osłabienia, zawrotów głowy, "bicia" serca - natychmiastowe powiadomienie instruktora, a po zakończeniu zabiegu zgłoszenie się do lekarza prowadzącego,
  • po każdym zabiegu należy odpocząć.
  Zabrania się:
  • dokonywania samowolnych zmian i przedłużenia czasu gimnastyki leczniczej oraz tzw. "odrabiania" ćwiczeń bez uzgodnienia z lekarzem leczącym,
  • samowolnego korzystania z urządzeń zabiegowych oraz ich regulowania,
  • wnoszenia na salę gimnastyczną butów, siatek, torebek, płaszczy.
Art.9
Kuracjuszy obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanatoryjnych i przeciwpożarowych oraz ustalonego porządku i czystości w obiektach uzdrowiskowych.
Art. 10
Pokoje i okna w pokojach na czas nieobecności należy zamykać, wyłączyć wszelkie odbiorniki prądu elektrycznego, zakręcić zawory wodne.
Art. 11
Kuracjusz odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w mieniu Świadczeniodawcy.
Art. 12
Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, sprzęt elektroniczny i inne), oraz za kwoty pieniężne.
Art. 13
Zabrania się przechowywania w pokojach substancji łatwopalnych, wybuchowych lub niebezpiecznych oraz artykułów żywnościowych łatwo psujących się o przykrym zapachu.
Art. 14
Bezwzględne zakazane jest picie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowanie środków odurzających, oraz uprawiania gier hazardowych na terenie obiektów uzdrowiskowych pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i materialnej w przypadku wyrządzenia szkód.
Art. 15
Samowolne używanie grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych, oraz innych urządzeń tego typu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności materialnej za powstałe szkody i awarie.
Art. 16
 • Kuracjusze mogą korzystać z imprez kulturalno - oświatowych, gier, świetlicy, biblioteki i innych tego typu miejsc. Korzystanie z odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. winno odbywać się zawsze w uzgodnieniu i w sposób nie zakłócający wypoczynku współlokatorów.
Art. 17
Używanie telefonów służbowych Sanatorium przez kuracjuszy jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą pielęgniarki. Na terenie obiektu znajduje się automat telefoniczny do powszechnego użytku.
Art. 18
 • W razie śmierci kuracjusza (pacjenta) powiadamia się niezwłocznie o zaistniałym fakcie osoby wskazane przez pacjenta w trakcie przyjazdu i zapisane w dokumentacji medycznej.
 • Zwłoki umieszcza się w miejscu do tego przeznaczonym położonym najbliżej obiektu leczniczego.
 • Spisuje się komisyjnie i zabezpiecza rzeczy osoby zmarłej. Ich wydanie członkom rodziny dokumentuje się pisemnie.
Art. 19
Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, oraz regulaminu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia uzdrowiskowego (w tym wydawania zabiegów), albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może być zgodnie z przepisami przedterminowo wypisany z Sanatorium. O powyższym zdarzeniu Sanatorium powiadamia instytucję kierującą.
Art. 20
Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi na niewłaściwą opiekę medyczną lub obsługę związaną z pobytem oraz na stan higieniczno - sanitarny lekarzowi, pielęgniarce koordynującej, Menadżerowi obiektu. W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy przez ww. osoby, pacjent ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia bezpośrednio do Zarządu.
Art. 21
Organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych ZOZ określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/08 z dnia 21.04.2008 r.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

tel: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
800 190 590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

207