Informacja o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

28.02.2023
Informacja o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ LIKWIDACJI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA LUB ZARCHIWIZOWANIA JEJ TREŚCI

 

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku uprzejmie informuje, że zostanie przeprowadzona likwidacja dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” w Dusznikach – Zdroju, ul. Chopina 3, w latach 2001 – 2002r.

Likwidacja obejmie całość dokumentacji medycznej, a w tym:
1) historie choroby,
2) kartoteki indywidualnego leczenia pacjentów,
3) wszystkie dokumenty dodatkowe,

 

Likwidacja spowoduje nieodwracalną utratę (zniszczenie) treści dokumentacji, a w tym zawartych w niej danych osobowych pacjentów.

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia proszone są o złożenie do dnia 31 marca 2023r. wniosku o wydanie dokumentacji (wg wzoru formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępnego na stronie internetowej sanatoria-dolnoslaskie.pl w zakładce do pobrania - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej). Wniosek należy złożyć elektronicznie (skan lub dokument podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem ePUAP) na adres: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl , albo w formie papierowej na adres Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”, ul. Chopina 3, 57 – 340 Duszniki Zdrój.

Po akceptacji wniosku odbiór dokumentacji, po okazaniu dowodu tożsamości, możliwy będzie wyłącznie bezpośrednio w Sanatorium Uzdrowiskowe Zimowit biuro administracji Pawilon I piętro 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 13:00, osobie uprawnionej, tj. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź innej osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Po 10 kwietnia 2023r. dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do całkowitej likwidacji.

Galeria