Kodeks Etyczny

Jako Pracownik Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o. zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad:

 • Dbam o wizerunek firmy i czuję się za nią odpowiedzialny
 • Moje postępowanie jest zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe, jestem lojalny wobec siebie i innych
 • Szanuję, rozumiem i jestem uprzejmy dla innych
 • Dbając o Klienta mam na uwadze dobro firmy
 • Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą w sposób szkodzący komukolwiek
 • Buduję swoją pozycję w firmie nie szkodząc innym
 • Nie czerpię korzyści materialnych kosztem firmy
 • Unikam sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem firmy
 • Mówię prawdę
 • Dotrzymuję danego słowa nie składając obietnic bez pokrycia
 • Problemy staram się rozwiązywać z optymizmem i spokojem
 • Jestem zdyscyplinowany w pracy
 • Chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem

 

Standardy profesjonalnego postepowania

 • Pracownicy Spółki są lojalni wobec Spółki i dążą w swoim działaniu do wzrostu jej wartości oraz budują jej dobre imię.
 • Podejmowane przez Pracowników działania są zgodne z celami i misją Spółki.
 • Pracownicy potrafią przewidzieć skutki podejmowanych decyzji oraz unikają tych, które mogą się przyczynić do wyrządzenia szkody Spółce lub naruszenia jej dobrego imienia.
 • Pracownik ma stały obowiązek informowania Spółkę o wszelkich konfliktach interesów, jakie mogą wystąpić pomiędzy jego zatrudnieniem w Spółce a ewentualnym powiązaniem z dostawcą.
 • Pracownik jest zobowiązany do uczciwego i jednakowego traktowania dostawców, w sposób nie ograniczający wolnej konkurencji.
 • W trakcie postępowania zakupowego pracownikowi zabrania się informowania dostawców lub innych osób spoza Spółki o ofertach złożonych przez pozostałych dostawców.
 • Pracownik nie może nawiązywać kontaktów biznesowych ani zawierać umów w imieniu Spółki, których stroną byliby członkowie rodziny pracownika, chyba że uzyskał on pisemną zgodę Prezesa Zarządu lub Prokurenta Spółki.
 • Pracownik nie może zgłaszać rekomendacji ani podejmować decyzji o nawiązaniu przez Spółkę współpracy z firmą, w której pracownik, bliski członek jego rodziny lub osoba z innych powodów mu bliska, posiada wpływ na jej działalność lub też jest z nią związana umową handlową lub umową o pracę, chyba że uzyskał on pisemną zgodę Prezesa Zarządu lub Prokurenta Spółki.
 • Niedopuszczalne jest przyjmowanie korzyści majątkowych, zarówno w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w związku wykonywanymi czynnościami służbowymi.
 • Niedopuszczalne jest przyjmowanie korzyści materialnych w jakiejkolwiek formie, pośrednio lub bezpośrednio, w zamian za zawarcie lub utrzymanie kontraktu, lub uzyskanie korzystnych warunków kontraktu.
 • Pracownik ma obowiązek powiadomić w formie pisemnej przełożonego o próbie przekazania przez dostawcę lub inne osoby upominku, który zwyczajowo nie jest traktowany jako drobny.
 • Pracownik dąży do utrzymania jak najlepszych stosunków ze współpracownikami, klientami i dostawcami.
 • Pracownik dba o dotrzymywanie zobowiązań zawartych w umowach zakupowych przez nabywcę. Równocześnie wymaga od kontrahentów realizacji zamówień, zgodnie z warunkami podpisanych kontraktów.
 • Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcję.
 • Pracownik udostępnia dostawcom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w Spółce.
 • Pracownik nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 • Informacje o klientach oraz dane osobowe pracowników i kontrahentów są objęte ochroną.