RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO, informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o. o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług świadczenia usług zdrowotnych oraz hotelowych i rozliczania świadczonych usług, udostępniania danych medycznych, archiwizacji danych, kontaktu oraz celach marketingowych.
  3. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od gości hotelowych oraz kuracjuszy, a także z oddziałów NFZ, kierujących kuracjuszy na leczenie sanatoryjne w wyłącznie zakresie koniecznym do świadczenia usługi.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych i hotelowych.
  6. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie odbywało się świadczenie usług, oraz przez okres wymagany przepisami prawa.
  10. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika. Wszyscy pracownicy spółki „Sanatoria Dolnośląskie” zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych w Spółce jest Pani Magdalena Motyl, tel. 74 845 82 40,
e-mail: iod@sanatoria-dolnoslaskie.pl.