Dzienny Dom Opieki Medycznej, Sokołowsko

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowsku jest prowadzony w ramach projektu „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku” w ramach konkursu RPDS.09.03.00-IP.02-02-374/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Termin realizacji projektu: 01.10.2020r. – 30.06.2023r.
Realizator projektu
Beneficjent: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie 25 miejsc deinstytucjonalnej opieki nad 100 os. zależnymi i rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych, a także wsparcie 100 opiekunów/członków rodzin pacjentów DDOM w latach 2021-2023.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie w Sokołowsku, pod adresem przy ul. Głównej 15 w Sokołowsku w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku,
 • Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny, jednak nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
 • Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
 • Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
 • Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający następujące warunki:
 1. Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 2. Są pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie, lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 3. Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel),
 4. Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM - wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta,
 5. Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającymi hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
 6. Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) -weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ.

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SOKOŁOWSKU NALEŻY:
 1. Zapoznać się z:
  • Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Regulaminem Organizacyjnym wraz z załącznikami
 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Skierowanie do DDOM
  • Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
  • Kartę oceny pacjenta według skali Barthel. Skierowanie wraz z kartą oceny pacjenta według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu
  • Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna/Pacjenta do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu
  • Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu
 3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Sokołowsku, 58-351 Sokołowsko, ul. Parkowa 3 lub przesłać na adres mail-owy: ddom@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Po zakwalifikowaniu uczestnika projektu zostanie z nim podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.