Dzienny Dom Opieki Medycznej, Sokołowsko

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowsku powstał w ramach projektu „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Realizatorem projektu jest spółka : Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w Sokołowsku, pod adresem przy ul. Głównej 15 w Sokołowsku,
 • Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny, jednak nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
 • Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci korzystają z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
 • Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający następujące warunki:
 1. Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 2. Są pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie, lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 3. Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel),
 4. Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM - wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia,
 5. Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającymi hospitalizacji w oddziale szpitalnym,
 6. Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SOKOŁOWSKU NALEŻY:
 1. Spełniać warunki pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej oraz zgłosić chęć korzystania ze świadczeń medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych realizowanych w obiekcie w trybie stacjonarnym.
 2. Realizator wsparcia pozostaje w gotowości do świadczenia usług w DDOM w okresie trwałości projektu.
 3. Realizacja świadczeń jest odpłatna.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia są udzielane indywidualnie osobom zainteresowanym skorzystaniem z niego.
 5. Zapytania proszę kierować mailowo na adres ddom@sanatoria-dolnoslaskie.pl