Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Remont zabytkowego Szpitala w Rościszowie

W 2022 r. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. kontynuowała remont budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie. Zakres prac obejmował: przygotowanie dokumentacji wykonawczej, remont elementów elewacji wschodniej i zachodniej, remont balkonów, wymianę stolarki okiennej, oraz montaż i konserwację instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Na działania te Spółka pozyskała dotacje z 2 źródeł.


1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrony zabytków” w ramach którego finansowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - przyznało Spółce Sanatoria Dolnośląskie 2 dotacje w łącznej wysokości 355 000 zł.
Pierwsza z nich w wysokości 265 000 zł została przeznaczona na remont elementów elewacji wschodniej i zachodniej budynku, wymianę stolarki okiennej, remont balkonów oraz dokumentację wykonawczą.
Drugą – w wysokości 90 000 zł przeznaczyliśmy na montaż oraz konserwację instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie.


2. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał Spółce Sanatoria Dolnośląskie dotację w wysokości 279 321 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Więcej o:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznał w roku 2022 Spółce Sanatoria Dolnośląskie dotację w wysokości 400 000 zł. z przeznaczeniem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego

W roku 2022 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. otrzymała za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu kwotę 26 928 zł na kształcenie ustawiczne pracowników. Środki zostały przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

logotypy

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.


Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej przeznaczone są na dodatki do wynagrodzenia dla personelu ZOL (pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających oraz osób kuchenkowych), który ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracował tylko w jednym miejscu oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.


Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 891 230,46 zł

Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku dedykowanego opiece nad osobami zależnymi

COVID-19

Spółka Sanatoria Dolnośląskie z sukcesem pozyskała środki na realizację projektu Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku dedykowanego opiece nad osobami zależnymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.


Wartość projektu ogółem wynosi 3 421 409,85 zł.
Kwota dofinansowania - 3 249 755,85 zł.


Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie 25 miejsc deinstytucjonalnej opieki nad 100 osobami zależnymi i rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych i wsparcie 100 opiekunów lub członków rodzin pacjentów DDOM w latach 2020-2023. Projekt pozwoli na rozwiązanie problemu polegającego na niewystarczającym rozwoju systemu zdeinstytucjonalizowanych świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych.

Grupą docelową są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.


W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących zadań:
1. Adaptacja obiektu w celu uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku.
2. Wyposażenie obiektu.
3. Organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku.
4. Realizacja działań edukacyjnych dla opiekunów i rodzin pacjentów.


Cele szczegółowe projektu to rozwój usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych; rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz poprawa ich stanu zdrowia. Wsparcie jest zgodne z zapisami Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 - rozwoju oferty dziennych usług zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt odpowiada na potrzeby wskazane Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i potrzeby grupy docelowej wskazywane w dokumentach ministerialnych. Głównym rezultatem projektu jest powstanie 25 miejsc świadczenia usług zdrowotnych dla osób zależnych. Korzyści długoterminowe to wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej oraz zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

COVID-19

Dzięki projektowi RPDS.06.02.00-02-0001/20 - “Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19“, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, spółka Sanatoria Dolnośląskie została partnerem ww. projektu z możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie 1 002 754,60 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup aparatury medycznej diagnostycznej i laboratoryjnej, środków i urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Zakupiony sprzęt będzie służył w walce z COVID-19 w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie.


Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł


Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;


Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.


Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych,
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
9. działania informacyjno- promocyjne.


Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

Energooszczędny “Orlik” - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia

Logotypy - Energooszczędny Orlik

Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" z sukcesem pozyskała kolejne środki na modernizację infrastruktury służącej dzieciom Minęły zaledwie cztery miesiące od zakończenia inwestycji i uroczystego oddania do użytkowania pacjentom nowoczesnego, zmodernizowanego obiektu "Waligóra" w Sokołowsku, w którym Spółka Sanatoria Dolnośląskie świadczy usługi opiekuńczo - lecznicze dla niesamodzielnych seniorów. Tymczasem Spółka z sukcesem pozyskała kolejne środki na realizację projektu dedykowanego dzieciom. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna MŚP.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 211 838,81 zł.

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego - 1 357 024,10 zł.

Udział własny do projektu w kwocie 1 854 814,71 zł. został sfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.

Projekt o nazwie: Energooszczędny ORLIK - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia, będzie realizowany w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci "Orlik" w Kudowie Zdroju, funkcjonującego w strukturze Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o. Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej oraz elektrycznej poprzez ograniczenie jej strat, wykorzystanie energooszczędnych urządzeń oraz modernizację źródła ciepła poprzez wykorzystanie energii geotermalnej. Projekt obejmuje realizację inwestycji polegających na:

 • termomodernizacji budynku, w tym m.in. ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, a także ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymianie instalacji C.O. oraz C.U.W.,
 • modernizacji kotłowni wraz z montażem pompy ciepła,
 • wymianie instalacji oświetlenia.

Przypomnijmy, że Szpital ORLIK w Kudowie Zdroju świadczy usługi rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi i ortopedycznymi w wieku od 3-18 lat. Projekt realizowany jest z myślą o małych pacjentach szpitala, ponieważ to oni będą korzystali ze zmodernizowanej infrastruktury.

Dostosowanie obiektu “Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi

Logotypy - dostosowanie obiektu “Waligóra”

"Waligóra" w Sokołowsku oficjalnie otwarty

14 września odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Waligóra" w Sokołowsku. Dzięki projektowi: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym zmodernizowanym obiektem. W ramach zadań inwestycyjnych wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowano windę i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Budynek przystosowano do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a każdy z pokoi został wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Jednakże projekt to nie tylko inwestycja, jest on realizowany przede wszystkim z myślą o pacjentach. W ramach działań projektowych od listopada 2014r. realizowane są specjalistyczne warsztaty terapeutyczne dla pensjonariuszy ośrodków należących do spółki, odpowiadające na ich indywidulne potrzeby. Dzięki projektowi pacjenci mają możliwość skorzystania z programów i zajęć grupowych - takich jak: muzykoterapia, hortiterapia, arteterapia, ludoterpia, oraz zajęć indywidulanych: rehabilitacja geriatryczna, rehabilitacja neurologopedyczna, indywidulne porady psychologa, indywidulane konsultacje lekarskie.

Kolejnym bardzo istotnym elementem projektu są przeprowadzone specjalistyczne szkolenia personelu ukierunkowane zarówno na rozwój specjalistycznej wiedzy wśród personelu medycznego oraz na rozwój kompetencji miękkich i komunikacji między personelem, a pacjentami.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Waligóra" jest jedynym na Dolnym Śląsku obiektem zapewniającym swoim pacjentom tak szerokie spektrum zajęć terapeutycznych wraz z komfortowymi warunkami pobytu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Warsztaty z kwiatami

Dzięki programowi "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" pensjonariusze ZOL "Biały Orzeł" oraz ZOL "Odrodzenie" uczestniczą w wielu ciekawych i różnorodnych warsztatach.

Jedne z nich to hortiterapia, czyli warsztaty ogrodnicze, podczas których pacjenci wykonują proste prace z kwiatami. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach, pacjenci wykonują ćwiczenia rehabilitacyjne poprawiające zdolności manualne. Ponadto jest to doskonały czas na wyciszenie oraz wyzwolenie złych uczuć i emocji.

Zakłady opieki leczniczej w Sokołowsku wdrażają nowe terapie

Spółka Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku, w strukturze której działają m. in. Zakłady Opieki Leczniczej, jest w trakcie realizacji projektu pn."Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".

Dobiega końca przebudowa i modernizacja obiektu "Waligóra" w Sokołowsku, w którym spółka świadczyć będzie usługi opiekuńczo lecznicze poszerzone o nowe terapie dedykowane osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym. W chwili obecnej odbywają się warsztaty terapeutyczne mające na celu usprawnienie chorych i przywrócenie im sprawności i samodzielności. Jednocześnie w ramach realizacji projektu prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla personelu w kierunku usprawnienia chorych i poprawy relacji z pacjentem.

Dodatkowo w ramach projektu "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", dnia 1 lipca 2016 roku we wnętrzach Zamku Książ, odbyło się seminarium. Podczas niego zaprezentowano zrealizowane cele oraz przedstawiono rezultaty oraz główne założenia projektu. Następnie terapeuci uczestniczący w projekcie, zapoznali uczestników seminarium z efektami wykonywanej przez nich pracy. Opowiedzieli o roli rehabilitacji geriatrycznej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a także przedstawili współczesne podejście logopedyczne do problemów osób leczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W seminarium uczestniczyło blisko 200 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu projektem oraz o zmianie podejścia społeczeństwa do przebywania osób starszych w zakładach opiekuńczo leczniczych.

Projekt "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Otwarcie ZOL "Waligóra" coraz bliżej

Dzięki projektowi: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Waligóra w Sokołowsku dobiega końca.

Efekty prac remontowych i modernizacji obiektu są widoczne. Zakończono wymianę wszystkich instalacji, montaż windy i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru, przystosowano budynek do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a także zakończono instalację i montaż węzłów sanitarnych w każdym z pokoi. W chwili obecnej Spółka oczekuje na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz nowoczesnego wyposażenie, które będzie służyło Pensjonariuszom. Dodatkowym etapem prac będzie zagospodarowanie terenu wokół obiektu w celu poprawy infrastruktury lokalnej i ?małej architektury?. Nowi użytkownicy obiektu czekają już na przeprowadzkę do nowego miejsca, licząc do lepsze warunki oraz wysoki standard usług zakładu.

Pracownicy spółki podnoszą swoje kwalifikacje

Okres realizacji Projektu: 01.08.2014 r. - 31.03.2016 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2016 r.

Fizjoterapeuci uczestniczyli w dwustopniowym kursie poświęconym osobom dorosłym z deficytem neurologicznym. Poznali praktyczne zastosowanie metod neurofizjologicznych w celu odbudowy funkcji pacjenta oraz odbyli ćwiczenia funkcjonalne. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nauczyli się planować kontynuację terapii w warunkach domowych i czynnościach codziennych.

Kolejne szkolenie dotyczyło "Alternatywnych i wspomagających metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi AAC". Jest to druga, zaawansowana część kursu dla personelu medycznego oraz terapeutów. Personel uzyskał istotną wiedzę z zakresu wykorzystania prostych urządzeń wspomagających komunikację, a także dowiedział się jak prawidłowo wygląda budowanie indywidualnej współpracy z pacjentem.

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu: "Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".

Szkolenia dla Pracowników spółki

16 listopada, w Sokołowsku oraz Rościszowie, rozpoczął się cykl szkoleń dla Pracowników spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Wykłady dotyczyły wdrożenia standardów EMB/HTA do wyboru i oceny technologii medycznych ukierunkowanych na osoby przewlekle chore i niesamodzielne.

Podczas spotkań wykładowcy wyjaśnili Pracownikom czym jest i czemu służą: EMB, HTA i EBHC. Przedstawili również proces refundacji technologii medycznych, analizę rekomendacji refundacyjnych, a także wprowadzili uczestników szkolenia w sytuacje mogące zdarzyć się w praktyce, np. wykorzystanie oceny technologii medycznych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: "Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi?".

Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi

Całkowita wartość projektu: 8 306 415,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 645 132 zł (80% wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji Projektu: 01.08.2014 r. - 31.03.2016 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2016 r.

Projekt jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Dni Otwarte w DOOM "Biały Orzeł"

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach projektu: Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi, realizowane są cyklicznie DNI OTWARTE, dedykowany rodzinom i opiekunom osób przewlekle chorych, którzy decydują się lub zdecydowali się na przekazanie osoby do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego należącego do Spółki.

Kolejne terminy:

 • 14.06.2015
 • 28.06.2015
 • 12.07.2015
 • 14.07.2015

Podczas DNI OTWARTYCH pracownik Spółki zaprezentuje obiekt oraz usługi świadczone przez kadrę lekarsko - pielęgniarską. Zainteresowani mogą odwiedzić wszystkie pomieszczenia Zolu, które są użytkowane przez pacjentów podczas ich pobytu w Zol. Rodzinom i bliskim przyszłych podopiecznych udostępnione są miejsca, gdzie na co dzień przebywają pacjenci.

Dodatkowo podczas Dni Otwartych jest możliwość przeprowadzenia rozmowy z psychologiem, który omówi psychologiczne aspekty pobytu w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym zarówno pacjentów jak i ich rodzin.

W programie Dni Otwartych jest również przewidziana niespodzianka dla zwiedzających!

Projekt "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego założenia to kompleksowe wsparcie zarówno dla pacjentów zakładu opieki leczniczej jak i dla pracowników pracujących na ich rzecz.

Celem ogólnym projektu jest prowadzenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych, wg standardów EBM, zgodnie z najnowszymi technologiami medycznymi w przebudowanym i zmodernizowanym ośrodku leczniczym "Waligóra" w Sokołowsku. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich: Remont i przebudowa budynku "Waligóra" - dostosowanie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego; Wykorzystanie terapii zajęciowej do leczenia i usprawnienia chorych w celu przywrócenia im sprawności życiowej; Ewaluacja Badań Medycznych (EBM) - praktykowanie medycyny w sposób pozwalający na integrację wniosków płynących z aktualnych i wiarygodnych doniesień naukowych z doświadczeniem klinicznym oraz preferencjami pacjentów. Praktykowanie medycyny zgodnie z zasadami EBM jako ciągły proces samodoskonalenia swych umiejętności zawodowych w oparciu o wyniki aktualnych i wiarygodnych badań naukowych.

Projekt obejmuje realizację wyodrębnianych 3 modułów:

 1. Zadanie inwestycyjne polegające na remoncie budynku Waligóra, w którym powstanie nowoczesny Zakład Opieki Leczniczej odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności.
 2. Realizacja cyku warsztatów terapii zajęciowej dla pacjentów zakładów opieki leczniczej dostosowanych do potrzeb osób przebywających w tego typu placówkach. W ramach projektu założono przeprowadzenie 4000 godzin warsztatów terapeutycznych.
 3. Realizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu. Umiejętności nabyte podczas szkoleń wpłyną na poprawę funkcjonowania personelu medycznego w relacjach społecznych, i co najważniejsze przyczynią się do szybszego i skutecznego wyleczenia chorych. Wiedza i umiejętności nabyte przez personel podczas szkoleń sprawią, że pacjent poczuje się bezpieczniej, właśnie dzięki zaspokojeniu wymienionych potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania jest bardzo istotne w procesie długofalowego leczenia.

Realizację projektu zaplanowano na okres od sierpnia 2014 roku do marca 2016.

Szkolenia dla pracowników w ramach projektu "Waligóra" rozpoczęte!

Pracownicy Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych: pielęgniarki, opiekunki medyczne, a także personel pracujący przy bezpośredniej obsłudze podopiecznych, uczestniczyli w pierwszym szkoleniu realizowanym w ramach Projektu "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".

W dniach 14 i 15 lutego szkolenie pod tytułem, "W co grają ludzie - komunikacja i relacje bez agresji, manipulacji i upokorzenia" odbyło się na terenie Sokołowska. Trener z firmy szkoleniowej z Warszawy pokazał uczestnikom, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, które co dzień dotykają osób zatrudnionych w opieki długoterminowej.

Kolejne szkolenia odbywać się będą również w naszej jednostce w Rościszowie, gdzie m.in. prowadzona jest opieka długoterminowa.

Szkolenia w ramach projektu mają na celu podnoszenie kompetencji pracowniczych w różnych dziedzinach. Poznane zagadnienia takie jak m.in. mechanizmy zachowań, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy charakterystyka osobowości, mają ułatwić pracę personelowi oraz pośrednio podnieść komfort pobytu podopiecznym w zakładach opiekuńczo - leczniczych należących do Spółki "Sanatoria Dolnośląskie".

Ruszył remont obiektu "Waligóra" w Sokołowsku

Kolejna duża inwestycja Spółki Sanatoria Dolnośląskie rozpoczęta. Na terenie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku rozpoczęto intensywne prace budowlane, których celem jest modernizacja i oddanie do dyspozycji pacjentów nowoczesnego, doskonale wyposażonego ośrodka opieki leczniczej, w którym Spółka Sanatoria Dolnośląskie świadczyć będą usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Nieużytkowany przez lata i zdekapitalizowany budynek wymaga dużych nakładów finansowych i kompleksowego remontu.

"Pragniemy, aby sokołowski "Waligóra", podobnie jak będący już na ukończeniu "Biały Orzeł", odzyskał swój pełny blask. Rewitalizacja, modernizacja naszych obiektów w Sokołowsku jest jednym z kluczowych zadań, jakie stawia sobie Zarząd Spółki. Warto pamiętać, że projekt "Waligóra" to konsekwentna realizacja planów remontowych wraz z podnoszeniem kwalifikacji kadry opiekuńczej, pielęgniarskiej i menedżerskiej. Jesteśmy przekonani, że stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla pensjonariuszy, wykorzystanie nowoczesnych metod terapeutycznych oraz wysokie kompetencje personelu, zagwarantują nam miejsce w czołówce krajowych ośrodków opieki długoterminowej" - powiedziała Prezes Zarządu Barbara Grzegorczyk.

Projekt: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Wprowadzenie nowych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz modernizacja infrastruktury żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym “Zimowit” - pawilon I w Dusznikach-Zdroju

Logotypy - program Dolnośląskie

Całkowita wartość projektu: 1 609 140,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 511 421,77 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.12.2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.07.2014 r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

Przedmiotem niniejszego projektu była modernizacja infrastruktury żywieniowej w Pawilonie I Sanatorium Uzdriowiskowego "ZIMOWIT" w celu wprowadzenia innowacyjnych programow dietetyczni-terapeutycznych oraz podniesienia jakości żywienia i obsługi gastronomicznej kuracjuszy przyjeżdżających do Pawilonu I i II.

Aby cele te osiągnąć zostały podjęte następujące działania:

 • modernizacja kuchni i pomieszczeń towarzyszących,
 • zakup sprzętu i urządzeń kuchennych,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych,
 • zakup przyrządów i oprogramowania dietetycznego,
 • zatrudnienie specjalisty żywieniowego-dietetyka,
 • wdrożeni oferty leczniczej opartej na dietoterapii – programów dietetyczno-terapeutycznych.

Wprowadzenie w Sanatorium Uzdrowiskowym programów dietetyczno-terapeutycznych jest reakcją na rosnące w społeczeństwie zainteresowania wpływem żywienia na szeroko rozumianą jakość życia.

Zrealizowany w Zimowicie projekt wprowadza nowe produkty zdrowotne:

 • PROGRAM ZIMOWY - kierowany do ludzi starszych ze schorzeniami wieku podeszłego,
 • PROGRAM WIOSENNY - kierowany do z zaburzeniami psychologicznymi, głownie stresem,
 • PROGRAM JESIENNY - skierowany do populacji osób starszych powyżej 65 roku życia,
 • PROGRAM LETNI - kierowany do kobiet po okresie ciąży i połogu,
 • PROGRAM MOKRY - kierowany do osób chorujących na alergię pokarmową,
 • PROGRAM SERCOWY - kierowany do osób zagrożonych wystąpieniem chorób układu krążenia,
 • PROGRAM ODDECHOWY - kierowany do osób z bardzo powszednimi obecnie schorzeniami układu oddechowego tj. obturacyjnym bezdechem sennym oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,
 • PROGRAM AKTYWNY - kierowany do osób z nadwagą bądź otyłych.

Powyższe programy opierać się będą na zrównoważonej diecie, skonstruowanej we współdziałaniu z kuracjuszami oraz zabiegach fizjoterapeutycznych i leczeniu klimatyczno - balneologicznym, konsultacjach i prelekcjach, mających za zadanie propagowanie prawidłowej postawy życiowej.

Projekt został zakończony: 30.09.2014 r.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 1 304 306,72 zł

Koszty kwalifikowalne wyniosły: 1 048 990,68 zł

Dofinansowanie do projektu wyniosło: 419 596,27 zł

Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego “Zimowit” w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej

Logotypy - program Dolnośląskie

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01.08.2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2014 r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności Spółki "Sanatoria Dolnośląskie" poprzez dywersyfikację i poprawę standardu świadczonych usług.

Pomimo, że jednostka posiadała dobre warunki dla rozwoju oferty uzdrowiskowo-turystycznej, to jednak zły stan techniczny budynku Zimowit II stanowił poważną przeszkodę w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku usług sanatoryjnych oferowanych w regionie kłodzkim.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków pobytu kuracjuszy i jakości świadczonych usług.

Projekt objął w swym zakresie:

 • modernizację i przebudową obiektu,
 • zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku,
 • wdrożenie 17 nowych pakietów leczniczo-terapeutycznych opartych na zabiegach z dziedziny balneologii i hydroterapii,
 • zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji.

Wartość projektu wyniosła: 3 291 199 zł

Dofinansowanie do projektu wyniosło: 1 072 569 zł

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dolnośląskie E-zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Logotypy - program Dolnośląskie

Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" jest partnerem konsorcjum, które zostało zawiązane w celu realizacji projektu "Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna".

Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 zł

Wkład Unii Europejskiej: 18 765 687,76 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 13.08.2012 r.

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 15.06.2014 r.

Data zakończenia finansowego realizacji projektu: 30.06.2014r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

W skład konsorcjum wchodzi dziewięciu partnerów:

 • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
 • Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego z siedzibą w Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
 • Dolnośląski Centrum Onkologii we Wrocławiu,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
 • Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o.

Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, który odpowiadać będzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość finansową projektu po jego zakończeniu.